II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie proponuje w roku szkolnym 2023/2024 naukę w następujących klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego:

- Politechniczna
- Medyczna
- Lingwistyczna
- Ekonomiczna

ZASADY REKRUTACJI:

O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do szkoły decydują kryteria zawarte w:

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm);
- Rozporządzeniu MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
- Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.
- O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  
ikona pdf PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ikona pobierz
ikona pdf FOLDER DLA KANDYDATÓW ikona pobierz
ikona pdf ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI Z DNIA 18 LISTOPADA 2022 R. ikona pobierz
ikona pdf ZARZĄDZENIE LKO Z DNIA 30.01.2023 R. ikona pobierz
ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA LKO ikona pobierz
ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA LKO ikona pobierz
ikona pdf ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA LKO ikona pobierz

 

ikona ppt PREZENTACJA II LO ikona pobierz

 

Klasa politechniczna to oferta dla uczniów, którzy lubią fizykę i matematykę. Wybierając ten profil jesteśmy spokojni o Twoją przyszłość. Prawie każdy nasz absolwent kończy studia i rozpoczyna karierę zawodową.

Dlaczego warto? 

Klasa medyczna to oferta dla uczniów, którzy lubią biologię i chemię. Wybierając ten profil jesteśmy spokojni o Twoją przyszłość. Prawie każdy nasz absolwent kończy studia i rozpoczyna karierę zawodową. 

Dlaczego warto? 

Klasa lingwistyczna to oferta dla uczniów, którzy lubią uczyć się języków i poznawać kulturę. Wybierając ten profil jesteśmy spokojni o Twoją przyszłość. Prawie każdy nasz absolwent kończy studia i rozpoczyna karierę zawodową.

Dlaczego warto? 

Klasa ekonomiczna to oferta dla uczniów, którzy lubią uczyć się języków, matematyki i geografii. Wybierając ten profil jesteśmy spokojni o Twoją przyszłość. Prawie każdy nasz absolwent kończy studia i rozpoczyna karierę zawodową. 

Dlaczego warto?